Jogi nyilatkozat

1. A www.netfolio.hu honlap és annak valamennyi, a www.netfolio.hu URL alatt elérhető funkciójának (a továbbiakban együttesen: rendszer) működtetője a Ramasoft Adatszolgáltató és Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1074 Budapest, Dohány u. 12-14.; cégjegyzékszáma: 01-10-045266; a továbbiakban: szolgáltató).

2. A szolgáltató a rendszer szerkezetét, működését, tartalmát vagy elérésének módját bármikor előzetes bejelentés nélkül is megváltoztathatja, illetve a rendszer elérhetőségét bármikor előzetes bejelentés nélkül is szüneteltetheti vagy megszüntetheti.

3. A rendszer, továbbá a rendszeren megjelenített minden közlemény, elemzés és egyéb szerkesztett adattartalom, valamint a rendszert működtető szoftverek és egyéb alkalmazások a szolgáltató szellemi tulajdonát képezik, vagy azokra vonatkozóan a szolgáltató megfelelő felhasználási jogosultságokkal rendelkezik.

4. A rendszeren megjelenített bármely információ lemásolása, más tartalmakkal való összekapcsolása vagy bármely egyéb módon történő felhasználása kizárólag a jelen jogi nyilatkozat, regisztráció esetén a végfelhasználói liszensszerződés feltételei szerint, ezt meghaladóan pedig kizárólag a szolgáltató külön, előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

5. A szolgáltató független vállalkozás, amelynek tulajdonosai között sem közvetlenül sem közvetve nem szerepelnek sem pénzügyi intézmények, sem biztosítók, sem befektetési vállalkozások (a továbbiakban együttesen: érdekelt szervezetek). A szolgáltató vezető tisztségviselői nem állnak vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagi vagy munkaviszonyban érdekelt szervezetekkel.

6. A szolgáltató a rendszer kialakítása és működtetése során ügyel arra, hogy a rendszer ne biztosítson indokolatlan előnyt egyetlen érdekelt szervezetnek vagy befektetési eszköznek sem.

7. A szolgáltató a rendszerben reklámfelületeket biztosít és szponzorált tartalmakat jelenít meg. Ilyen esetben azonban a szolgáltató az információ reklám- illetve szponzorált jellegét egyértelműen jelzi.

8. A rendszer naprakészen nyilvántartja a magyarországi befektetési szolgáltatókon keresztül elérhető legtöbb befektetés nyilvános adatait. A rendszer egy sokoldalúan használható elemző eszköz, amellyel a felhasználók a saját egyéni szempontjaik szerint csoportosíthatják és vizsgálhatják a teljes magyar befektetési piacot vagy annak általuk kiválasztott részét, és legfőbbképpen elemzéseket végezhetnek saját konkrét befektetési portfóliójukra vonatkozóan.

9. A szolgáltató törekszik a befektetési eszközök széleskörű bemutatására, azonban a rendszer nem teljeskörű. Lehetnek olyan befektetési eszközök és olyan elemzési szempontok, amelyek nem szerepelnek a rendszerben. A befektetési eszközöknek a rendszerbe való felvétele vagy abból való kimaradása önmagában nem jelent véleménnyilvánítást a szolgáltató részéről.

10. A szolgáltató a rendszer használatát mintapéldákkal és az általános elemzői standardoknak megfelelő sablonokkal könnyíti meg. Ezek az eszközök azonban csak a rendszer megtanulását és használatának megkönnyítését szolgálják, de semmiképpen nem tekinthető a szolgáltató részéről bármely befektetésre vonatkozó minősítésnek, elemzésnek vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetések személyre szabott elemzését a rendszer hatékony segítségével a felhasználó végezheti el, a saját egyéni szempontjai szerint.

11. A rendszer egyes funkciói csak regisztrált illetve előfizetéssel rendelkező felhasználók számára érhetők el. A rendszerbe való regisztrálás a végfelhasználói liszensszerződés elfogadását jelenti.

12. A szolgáltató nem befektetési tanácsadó, és a rendszeren lévő adatok, képletek és egyéb információk semmiképpen nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak, még akkor sem, ha valamely befektetési eszköz múltbéli, jelenlegi vagy várható jövőbeni teljesítményét a rendszer bemutatja, más befektetési eszközökkel összehasonlítja, vagy az illető befektetési eszközt értékeli illetve arról bármilyen formában véleményt nyilvánít. A szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználónak a rendszer használta alapján meghozott vagy meghozni elmulasztott döntései következményeiért. Ugyanakkor a szolgáltató nem tart igényt a felhasználónál a rendszer használata alapján képződött nyereségre sem.

13. A szolgáltató felhívja a felhasználó figyelmét, hogy megalapozott befektetői döntés csak az egyes befektetési eszközök tájékoztatójának és kezelési szabályzatának ismeretében hozható. A szolgáltató felhívja a felhasználó figyelmét, hogy az egyes befektetési eszközökről, azok lehetséges kockázatairól és költségeiről részletesen tájékozódjon az adott befektetési eszköz tájékoztatójában. A tájékoztatók az adott befektetési eszközök hivatalos forgalmazási helyein megismerhetők.

14. A szolgáltató felhívja a felhasználó figyelmét, hogy már a személyre szabott elemzések elvégzése során is, de különösen a befektetési döntéseinek a meghozatala során tartsa szem előtt az óvatosság elvét.

15. A szolgáltató a rendszert a ma használatos legfejlettebb informatikai környezetben fejlesztette és működteti. A szolgáltató a technikájának és eljárási rendjének folyamatos ellenőrzésével és fejlesztésével törekszik arra, hogy a felhasználók számára az ésszerűen elérhető legpontosabb és legbiztonságosabb szolgáltatást nyújtsa. A szolgáltató azonban nem vállal felelősséget:

a) a rendszeren megjelenített információk teljességéért és helyességéért, és nem felel azokért a károkért, elmaradt előnyökért és felmerült költségekért (a továbbiakban együttesen: károk), amelyek a rendszer használata, az azon található bármely tartalom megtekintése, másolása vagy egyéb felhasználása, vagy a tartalomból levont következtetés felhasználása által vagy ezek bármelyikével összefüggésben keletkeztek,
b) harmadik személyek szolgáltatásaiért vagy a szolgáltatásaikkal kapcsolatban keletkezett károkért, még akkor sem, ha a felhasználó a harmadik személyekkel a rendszeren keresztül vagy az ott található információk alapján vette fel a kapcsolatot,
c) a rendszer elérésével kapcsolatos műszaki problémákért, valamint a rendszerhez kapcsolódás következtében a felhasználónál esetleg bekövetkező műszaki zavarokért és esetleges adatvesztésekért.

16. A szolgáltató a rendszer működtetése és a felhasználókkal létesített kapcsolata alapján a birtokába került ügyféladatokat (a továbbiakban: személyes adatok) a hatályos adatvédelmi jogszabályok, különösen az információs önrendelkezési jog¬ról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) szerint kezeli. A szolgáltató az Infotv. 20. § (4) bekezdése alapján ezennel tájékoztatja a felhasználót, hogy a személyes adatokat a) kizárólag a felhasználóval történő kapcsolattartás céljából gyűjti; b) a felhasználói regisztráció felhasználó által kért törléséig, ennek hiányában a felhasználói fiókba történő utolsó belépéstől számított öt évig kezeli.

17. A szolgáltató a személyes adatokat kizárólag az adatszolgáltatás céljához igazodóan, a cél eléréséhez szükséges mértékben használja fel, és azokat harmadik személyek részére – a felhasználó kifejezett engedélye vagy erre irányuló kifejezett jogszabályi kötelezés nélkül – harmadik személyek számára nem teszi elérhetővé. A személyes adatokat a szolgáltató vezérigazgatója és munkatársai ismerhetik meg.

18. A szolgáltató a személyes adatok kezelése során megteszi azokat az adatvédelmi intézkedéseket, amelyek az ilyen adatok kezelőjétől elvárhatók, beleértve a kívülről jövő támadások elleni védekezést és olyan belső szabályok kialakítását, amelyek a lehető legnagyobb mértékben megakadályozzák, hogy akár külső személyek, akár a szolgáltató munkatársai illetéktelenül hozzáférjenek a személyes adatokhoz. A szolgáltató adatkezelési és adatvédelmi rendszerét elismert nemzetközi szakértő auditálta és megfelelőnek minősítette. Ugyanakkor a szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha az elvárható szintű adatvédelmi rendszerének működtetése ellenére személyes adatok kerülnek ki a jogszerű adatkezelés köréből.

19. A felhasználó a személyes adatának kezeléshez kapcsolódó, továbbá a jogorvoslatra vonat¬kozó jogait az Infotv. rendelkezéseinek megfelelően gyakorolhatja.