Végfelhasználói liszensz szerződés

amely létrejött egyrészről

név:
székhely:
számlázási cím:
e-mail cím:
előfizetési csomag: FREE □ PRÉMIUM □ PRO MAGÁNSZEMÉLY □ ADVISOR □

mint felhasználó, és másrészről a

Ramasoft Adatszolgáltató és Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság, székhelye: 1074 Budapest, Dohány utca 12-14., cégjegyzékszáma: 01-10-045266, adószáma: 13531096-2-42,

mint szolgálattó között, az alábbi feltételek szerint:

1. A szerződés tárgya

1.1.
A jelen szerződés alapján a szolgáltató biztosítja a felhasználó részére a www.netfolio.hu honlap és annak valamennyi, a www.netfolio.hu URL alatt az előfizetett csomagban elérhető funkciójának (a továbbiakban együttesen: rendszer) használatát.

1.2.
A szolgáltató a rendszer szerkezetét, működését, tartalmát vagy elérésének módját bármikor előzetes bejelentés nélkül is megváltoztathatja, illetve a rendszert bármikor előzetes bejelentés nélkül is megszüntetheti. Ennek megfelelően a rendszer használatának a joga a felhasználót mindig a rendszer aktuális állapotában illeti meg, a jelen szerződés hatálya alatt.

1.3.
A felhasználó a rendszert az általa megadott jelszóval használhatja. Egy felhasználónak egy időben csak egy jelszava lehet. Egy jelszóval egy időben csak egy kapcsolat létesíthető a rendszerrel.

1.4.
A szolgáltató a rendszer szolgáltatásait minden hónapban legalább 98 %-os rendelkezésre állási idővel nyújtja. A rendelkezésre állási időn belül a szolgáltató jogosult a rendszer honlapján legalább 48 órával előbb tett bejelentés alapján a rendszer vagy a rendszer szolgáltatásainak karbantartási illetve fejlesztési célú szüneteltetésére, havonta maximum 12 óra időtartamban. Nem minősül a szolgáltatás hibájának az, ha a szolgáltatás egyes felhasználók számára a szolgáltatón kívül álló ok (például az internetszolgáltatás kiesése) miatt nem elérhető.

2. A szerződés időtartama

2.1.
A jelen szerződés akkor jön létre és lép hatályba, amikor a felhasználó regisztrációja alapján a szolgáltató megküldi a felhasználó részére a felhasználói kódot.

2.2.
A regisztráció lezárását követően a felhasználó egy hónapos próbaidőszakot biztosít a felhasználó részére. A próbaidőszak alatt a rendszer teljes funkcionalitással működik. A próbaidőszak díjmentes. A próbaidőszak alatt mind a felhasználó mind a szolgáltató azonnali hatállyal, indokolás nélkül felmondhatja a szerződést és ennek megfelelően azonnali hatállyal megszüntetheti a rendszer szolgáltatásait illetve azok igénybe vételét.

2.3.
A próbaidőszak alatt vagy az annak lejáratát követő egy hónapon belül a felhasználó jogosult a szerződés véglegesítésére. Ha a felhasználó az erre szolgáló eljárás keretében nem végzi el a végle-gesítést, úgy a szerződés a próbaidőszak végével díjfizetési és bármilyen egyéb kötelezettség nél-kül megszűnik. A szolgáltató ugyanazon felhasználó részére próbaidő¬szakot csak egy alkalommal biztosít.

2.4.
A szerződés a véglegesítése esetén határozatlan időre szól. A véglegesítést követő első számla mellé a szolgáltató megküldi a jelen szerződés kinyomtatott és általa cégszerűen aláírt példányát. A felhasználó vállalja, hogy egy, általa is cégszerűen aláírt szerződéspéldányt a kézhezvételétől számított 15 napon belül visszaküld a szolgáltatónak. A szerződéspéldányok kinyomtatására és aláírására azonban csak nyilvántartási célokból van szükség, maga a szerződés már a regisztrációs eljárás lezárásával létrejött.

2.5.
A felek bármelyike indokolás nélkül jogosult a szerződés rendes felmondására. A rendes felmondás a felmondás közlését követő hónap végre szól.

2.6.
A felhasználó díjfizetési késedelmén kívüli bármely egyéb szerződésszegés esetén a sérelmet szenvedett fél a szerződésszegő felet rövid, de megfelelő határidővel felhívja a jogsértés megszüntetésére és szükség esetén orvoslására. Ettől csak akkor lehet eltekinteni, ha a jogsértés súlyos és nem orvosolható. Súlyos szerződésszegésnek minősül a felhasználó részéről különösen a rendszer nem rendeltetésszerű használata. Ha a szerződésszegő fél a szerződésszegést határidőben nem orvosolja vagy határidő kitűzésére nem volt szükség, a sérelmet szenvedett fél a szerződést rendkívüli felmondással azonnali hatállyal felmondhatja.

3. Díjfizetés

3.1.
A szerződés véglegesítését követően a szolgáltató a rendszer használatát a felhasználó részére díjfizetés ellenében biztosítja. A dijfizetés havonta előre, a szolgáltató által kiállított számla alapján esedékes.

3.2.
A díjfizetés a felhasználó választása szerint banki átutalással vagy bankkártyával történik. A bank-kártyás fizetés az OTP Bank Nyrt. „Internetes fizetőfelület” bankkártyás fizetési szolgáltatása útján történik. A szolgáltató nem felel az OTP Bank Nyrt. szolgáltatásért, annak bármilyen hiányosságáért, vagy az OTP Bank Nyrt. szolgáltatásának igénybe vételéből esetleg keletkező károkért.

3.3.
A díjfizetés részletes feltételeit a mellékelt díjtáblázat tartalmazza.

3.4.
Amennyiben a felhasználó a szerződésben foglalt díjfizetési kötelezettségével késedelembe esik, úgy a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamat fizetésére köteles. Tizenöt napot meghaladó fizetési késedelem esetén a szolgáltató minden további intézkedés nélkül jogosult azonnali hatályú rendkívüli felmondással élni.

4. Szerzői jogok

4.1.
A rendszer, továbbá a rendszeren megjelenített minden közlemény, elemzés és egyéb szerkesztett adattartalom, valamint a rendszert működtető szoftverek és egyéb alkalmazások a szolgáltató szellemi tulajdonát képezik, vagy azokra vonatkozóan a szolgáltató megfelelő felhasználási jogosultságokkal rendelkezik.

4.2.
A rendszeren megjelenített bármely információ lemásolása, más tartalmakkal való összekapcsolása vagy bármely egyéb módon történő felhasználása kizárólag a jelen szerződés feltételei szerint, ezt meghaladóan pedig kizárólag a szolgáltató külön, előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

5. Függetlenség

5.1.
A szolgáltató független vállalkozás, amelynek tulajdonosai között sem közvetlenül sem közvetve nem szerepelnek sem pénzügyi intézmények, sem biztosítók, sem befektetési vállalkozások (a továbbiakban együttesen: érdekelt szervezetek). A szolgáltató vezető tisztségviselői nem állnak vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagi vagy munkaviszonyban érdekelt szervezetekkel.

5.2.
A szolgáltató a rendszer kialakítása és működtetése során ügyel arra, hogy a rendszer ne biztosítson indokolatlan előnyt egyetlen érdekelt szervezetnek vagy befektetési eszköznek sem.

5.3.
A szolgáltató jogosult a rendszerben reklámfelületeket biztosítani és szponzorált tartalmakat megjeleníteni. Ilyen esetben azonban a szolgáltató az információ reklám- illetve szponzorált jellegét egyértelműen jelzi.

6. Felelősségi szabályok

6.1.
A rendszer naprakészen nyilvántartja a magyarországi befektetési szolgáltatókon keresztül elérhető legtöbb befektetés nyilvános adatait. A rendszer egy sokoldalúan használható elemző eszköz, amellyel a felhasználók a saját egyéni szempontjaik szerint csoportosíthatják és vizsgálhatják a teljes magyar befektetési piacot vagy annak általuk kiválasztott részét, és legfőbbképpen elemzéseket végezhetnek saját konkrét befektetési portfóliójukra vonatkozóan.

6.2.
A szolgáltató törekszik a befektetési eszközök széleskörű bemutatására, azonban a rendszer nem teljeskörű. Lehetnek olyan befektetési eszközök és olyan elemzési szempontok, amelyek nem szerepelnek a rendszerben. A befektetési eszközöknek a rendszerbe való felvétele vagy abból való kimaradása önmagában nem jelent véleménnyilvánítást a szolgáltató részéről.

6.3.
A szolgáltató a rendszer használatát mintapéldákkal és az általános elemzői standardoknak megfelelő sablonokkal könnyíti meg. Ezek az eszközök azonban csak a rendszer megtanulását és használatának megkönnyítését szolgálják, de semmiképpen nem tekinthető a szolgáltató részéről bármely befektetésre vonatkozó minősítésnek, elemzésnek vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetések személyre szabott elemzését a rendszer hatékony segítségével a felhasználó végezheti el, a saját egyéni szempontjai szerint.

6.4.
A szolgáltató nem befektetési tanácsadó, és a rendszeren lévő adatok, képletek és egyéb információk semmiképpen nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak, még akkor sem, ha valamely befektetési eszköz múltbéli, jelenlegi vagy várható jövőbeni teljesítményét a rendszer bemutatja, más befektetési eszközökkel összehasonlítja, vagy az illető befektetési eszközt értékeli illetve arról bármilyen formában véleményt nyilvánít. A szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználónak a rendszer használta alapján meghozott vagy meghozni elmulasztott döntései következményeiért. Ugyanakkor a szolgáltató nem tart igényt a felhasználónál a rendszer használata alapján képződött nyereségre sem.

6.5.
A szolgáltató felhívja a felhasználó figyelmét, hogy megalapozott befektetői döntés csak az egyes befektetési eszközök tájékoztatójának és kezelési szabályzatának ismeretében hozható. A szolgáltató felhívja a felhasználó figyelmét, hogy az egyes befektetési eszközökről, azok lehetséges kockázatairól és költségeiről részletesen tájékozódjon az adott befektetési eszköz tájékoztatójában. A tájékoztatók az adott befektetési eszközök hivatalos forgalmazási helyein megismerhetők.

6.6.
A szolgáltató felhívja a felhasználó figyelmét, hogy már a személyre szabott elemzések elvégzése során is, de különösen a befektetési döntéseinek a meghozatala során tartsa szem előtt az óvatosság elvét.

6.7.
A szolgáltató a rendszert a ma használatos legfejlettebb informatikai környezetben fejlesztette és működteti. A szolgáltató a technikájának és eljárási rendjének folyamatos ellenőrzésével és fejlesztésével törekszik arra, hogy a felhasználók számára az ésszerűen elérhető legpontosabb és legbiztonságosabb szolgáltatást nyújtsa. A szolgáltató azonban nem vállal felelősséget:

a) a rendszeren megjelenített információk teljességéért és helyességéért, és nem felel azokért a károkért, elmaradt előnyökért és felmerült költségekért (a továbbiakban együttesen: károk), amelyek a rendszer használata, az azon található bármely tartalom megtekintése, másolása vagy egyéb felhasználása, vagy a tartalomból levont következtetés felhasználása által vagy ezek bármelyikével összefüggésben keletkeztek,
b) harmadik személyek szolgáltatásaiért vagy a szolgáltatásaikkal kapcsolatban keletkezett károkért, még akkor sem, ha a felhasználó a harmadik személyekkel a rendszeren keresztül vagy az ott található információk alapján vette fel a kapcsolatot,
c) a rendszer elérésével kapcsolatos műszaki problémákért, valamint a rendszerhez kapcsolódás következtében a felhasználónál esetleg bekövetkező műszaki zavarokért és esetleges adatvesztésekért.

6.8.
Ha a szolgáltató nem vagy hiányosan teljesíti a rendelkezésre állási időre vonatkozó vagy egyéb szolgáltatási kötelezettségét, úgy a megrendelő az adott időszakban arányos díjcsökkentésre jogosult, amelyet a szolgáltató legkésőbb a következő hónapra vonatkozó számlájában ír jóvá. A szolgáltató díjcsökkentési, kártérítési vagy bármely egyéb jogcímen keletkező felelőssége azonban nem haladhatja meg a szolgáltatásnak a felhasználó által fizetendő egy havi díját.

7. Adatvédelem

7.1.
A szolgáltató a rendszer működtetése és a felhasználókkal létesített kapcsolata alapján a birtokába került ügyféladatokat (a továbbiakban: személyes adatok) a hatályos adatvédelmi jogszabályok, kü-lönösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) szerint, a jelen szerződés megszűnésétől számított öt évig kezeli.

7.2.
A szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a személyes adatokat kizárólag az adatszolgáltatás céljához igazodóan, a cél eléréséhez szükséges mértékben használja fel, és azokat harmadik szemé¬lyek részére – a felhasználó kifejezett engedélye vagy erre irányuló kifejezett jogszabályi kötelezés nélkül – harmadik személyek számára nem teszi elérhetővé. A megadott személyes adatokat csak a szolgáltató vezérigazgatója és az általa erre felhatalmazott munkatársai ismerhetik meg, illetve kezelhetik.

7.3.
A szolgáltató a személyes adatok kezelése során megteszi azokat az adatvédelmi intézkedéseket, amelyek az ilyen adatok kezelőjétől elvárhatók, beleértve a kívülről jövő támadások elleni védekezést és olyan belső szabályok kialakítását, amelyek a lehető legnagyobb mértékben megakadályozzák, hogy akár külső személyek akár a szolgáltató munkatársai illetéktelenül hozzáférjenek a védett adatokhoz. A szolgáltató adatkezelési és adatvédelmi rendszerét elismert nemzetközi szakértő auditálta és megfelelőnek minősítette. Ugyanakkor a szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha az elvárható szintű adatvédelmi rendszerének működtetése ellenére védett adatok kerülnek ki a jogszerű adatkezelés köréből.

7.4.
A felhasználó különös gondossággal ügyeljen felhasználói kódja és jelszava védelmére, mivel a rendszer a felhasználót kizárólag a jelszó és a kód együttesével azonosítja. Amennyiben fennáll a veszély annak, hogy a felhasználó kódja vagy jelszava illetlktelen személyek tudomására jutott, úgy haladéktalanul intézkedjen a jelszava megváltoztatása iránt, illetve új kód létesítése érdekében a rendszer erre szolgáló eszközén keresztül vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval.

7.5.
A felhasználó a személyes adatának kezeléshez kapcsolódó, továbbá a jogorvoslatra vonatkozó jogait az Infotv. rendelkezéseinek megfelelően gyakorolhatja.

8. Értesítések

8.1.
A jelen szerződés szerint szükséges vagy megadható minden értesítésnek és közleménynek vagy papíralapú postai küldemény, vagy telefax, vagy elektronikus levél (e-mail) vagy a rendszer erre szolgáló mezőiben tett elektronikus nyilatkozat útján kell történnie, magyar nyelven.

8.2.
A postai úton küldött nyilatkozat közöltnek tekintendő a kézbesítés megkísérlésének időpontjában akkor is, ha annak másik félnek az általa a regisztrációs eljárás során megadott címére történő sikeres kézbesítésére azért nem kerülhetett sor, mert a másik fél téves vagy elégtelen címet adott meg, vagy a számára megküldött nyilatkozatot nem kereste vagy nem vette át, vagy a másik fél a címváltozásának a rendszer erre szolgáló mezőjében tett bejelentése nélkül elköltözött.

8.3.
A felek a faxküldeményt csak akkor tekintik a címzetthez kézbesítettnek, ha a címzett a küldemény fogadását legalább faxon vagy e-mailben visszaigazolta.

8.4.
A rendszer erre szolgáló mezőiben tett elektronikus nyilatkozatokat a felek a rendszer által előírt olvasás visszaigazolással tekintik a címzetthez kézbesítettnek.

8.5.
A felek az e-mail küldeményt ellenkező bizonyításig az e-mail elküldésének napját követő munkanapon tekintik a címzetthez kézbesítettnek.

9. Egyéb rendelkezések

9.1.
A jelen szerződés kizárólag írásban, vagy a honlapon által erre biztosított funkciókon keresztül módosítható. A szolgáltató jogosult a szerződés módosítására vonatkozó ajánlatát a honlapon kö-zölni, és a rendszer vagy annak egyes elemei további használatát a módosítási javaslat felhasználó általi elfogadásától függővé tenni. Ha a felhasználó a módosítási javaslatot nem fogadja el, úgy a szolgáltató jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására.

9.2.
Nem minősül a szerződés módosításának az, ha az bármelyik szerződő fél nem él a szerződésben biztosított valamely jogával, vagy jogait a másik félre kedvezőbb módon gyakorolja. Az ilyen egyoldalú engedményekre a másik fél nem hivatkozhat.

9.3.
Ha a jelen szerződés valamely része akár a megkötésekor, akár később jogszabály kötelező rendelkezésébe ütközne és emiatt érvénytelennek minősülne, úgy a felek kijelentik, hogy a szerződés többi részét továbbra is érvényesnek tekintik. Az esetleg érvénytelen rész helyett azt a jogszabályt alkalmazzák – a szerződés egészével összhangban – amelyiknek rendelkezései legközelebb állnak az esetlegesen érvénytelen részhez.

9.4.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv és a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szabályai vonatkoznak.

9.5.
A szerződő felek a jelen szerződésből eredő esetleges vitáikat megkísérlik egyeztetés útján rendezni. Ha ez nem vezetne eredményre, úgy bármely vita eldöntésére, amely a jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban a felek között keletkezik, a felek alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság kizárólagos döntésének azzal, hogy a Választottbíróság a saját Eljárási Szabályzata szerint jár el. A Választottbíróság döntését véglegesnek és végrehajthatónak elfogadják.Budapest, 20…………………Radnai Márton……………….
vezérigazgató……………….
Ramasoft Zrt.……………….
szolgáltatófelhasználó


Melléklet: díjtáblázat
Csomag neveHavi díj (Nettó)Havi díj (Bruttó)
FREE0 Ft0 Ft
PRÉMIUM0 Ft 0 Ft
PRO MAGÁNSZEMÉLY2740 Ft3480 Ft
ADVISOR... Ft... Ft